Kde zohnať financie?

Na koho sa obrátiť, ak chcete získať peniaze pre váš susedský, či komunitný projekt:

Kontaktujte vášho starostu

Ak sa nejedná o veľmi nákladný projekt – o financie a pomoc môžete požiadať aj vášho starostu. Komunitné projekty s dopadom na väčšie množstvo obyvateľov bývajú často úspešné. Pre vás je to nevyhnutná pomoc, pre samosprávu pozitívne zviditeľnenie.

Karpatská nadácia

Karpatská nadácia už 20 rokov poskytuje finančnú podporu neziskovým organizáciám a aktívnym ľuďom na východnom Slovensku a tiež iniciatívy, ktoré riešia potreby komunít. Nadácia ponúka viacero zaujímavých grantových programov: Na rozvoj komunít je zameraný program Máme radi východ. Program podporuje komunitné, verejne prístupné, kreatívne, zážitkové a praktické projekty, ktoré prispievajú k zdravému životnému štýlu, neformálnej kultúre a zlepšovaniu života v obciach i mestách.

Creative Industry Košice

CIKE v rámci mesta Košice vyhlasuje viacero zaujímavých výziev. Grantový program Inovuj Ty! je zameraný na rozvoj kultúry verejných priestranstiev. Výzva je určená pre aktivity jednotlivcov a subjektov neziskového sektora. Zameriava sa na zlepšovanie kvality života obyvateľov mesta Košice a podporu občianskej participácie. O finančnú podporu môžu žiadať jednotlivci, občianske združenia a podobne. Maximálna výška dotácie je 5000 eur. Financie je možné využiť na revitalizáciu verejných priestorov a podujatia stimulujúce spoločenskú interakciu a aktívny oddych vo verejnom priestore. 

Nadácia SPP

Nadácia SPP ponúka viacero grantových výziev. Jednou z nich je napríklad SPPoločne pre komunity. Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií a aktívnych ľudí, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života, skrášleniu okolia, oživeniu tradícií a života vo svojej komunite. Je možné žiadať financie na projekty zveľaďujúce zeleň, verejný priestor, tvorbu miest na stretávanie komunít, projekty podporujúce cirkulárnu ekonomiku (swapy, burzy oblečenia, výroba z recyklovaných materiálov), aktivity na prepájanie mladšej a staršej generácie, na podporu komunitných aktivít, verejno-prospešných a kultúrnych podujatí. Na jeden projekt je možné žiadať do 3000 eur.

Nadácia VUB

Nadácia VÚB každoročne finančne podporuje projekty zamerané na rozvoj komunít, zveľaďovanie mestských lokalít a verejných priestranstiev a na osvetu a vzdelávanie v oblasti životného prostredia. Poskytujú napríklad zamestnanecké granty do výšky 1500 eur, ktoré môžu žiadať mimovládne (neziskové) organizácie (napr. občianske združenia), nie však fyzické osoby. Podmienkou udelenia grantu je, aby členom realizačného tímu bol ako dobrovoľník aj zamestnanec/zamestnankyňa VÚB.

Nadácia Orange

Nadácia Orange roky finančne podporovala rozvoj komunít a žiadateľmi mohli byť aj neformálne zoskupenia obyvateľov v programe Spojme sa pre dobrú vec. Tento grantový program v čase pandémie koronavírusu pozastavili. Plánujú ich však znova spustiť. V spolupráci s občianskym združením Bystriny však v roku 2021 spustili program Aktívna komunita, ktorého cieľom je systematicky a udržateľne podporovať rast a fungovanie komunít.

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis finančne podporuje najmä ekologicky zamerané projekty. V grantovom programe Sadíme budúcnosť podporujú výsadbu stromov do miest a otvorenej krajiny. Šancu majú projekty, ktoré zapoja komunity a majú aj vzdelávací rozmer. Výška prerozdelenej sumy na projekty sa mení podľa množstva financií, ktoré nadácia dostane, ale v minulých rokoch podporili 10-15 projektov zameraných na komunitnú výsadbu stromov. Maximálna výška požadovanej finančnej podpory je 4000 eur pre projekt.

Nadácia Pontis

Grantová výzva Vy rozhodujete, my pomáhame, podporuje projekty zamerané na zlepšenie komunitného prostredia, napríklad obnova detského ihriska, rozvíjanie športových aktivít pre deti v škôlke či skrášlenie verejného priestranstva. Výzva je určená pre neziskové organizácie, obce, školy, príspevkové organizácie.

Fond zdravia mesta Košice

Cieľom fondu je aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizík faktorov zdravia a zlepšovanie zdravotného stavu jeho obyvateľov.

Skúste crowdfunding

Ľudovo povedané – skúste zozbierať peniaze na váš projekt od bežných ľudí. Potrebujete im váš nápad predstaviť, nadchnúť ich a vysvetliť im prečo má zmysel ho podporiť. Návod ako na to a mnoho výborných inšpirácií nájdete na platforme Startlab, Donio alebo HitHit.