Podporné inštitúcie

Mestské časti

Vaša mestská časť bude pri kultivácii susedstva tým najdôležitejším partnerom. Niektoré vaše podnety vedia vyriešiť samostatne, do iných projektov sa môžete pustiť spoločne. Vedia vás podporiť finančne, organizačne a niekedy aj personálne.

Správa mestskej zelene v Košiciach

Správa mestskej zelene je po mestských častiach druhou najdôležitejšou inštitúciou, ktorá vám vie pomôcť. Majú na starosti mnoho verejných priestranstiev, parkov, ihrísk a chodníkov. Je to ochotná organizácia s ktorou sa ľahko a efektívne spolupracuje.

KOMPETENCIE SPRÁVY MESTSKEJ ZELENE:

 • Pôsobnosť: Sídlisko Ťahanovce, Sever, Dargovských Hrdinov, Staré Mesto, Západ, Nad jazerom, Juh.
 • parky
 • sprievodná zeleň komunikácií
 • zeleň obytných skupín
 • stromoradia
 • detské ihriská
 • fontány, potôčiky, vodné prvky v zeleni
 • studňa pri Immaculate
 • minerálny prameň Anička
 • Mlynský náhon
 • umelecké diela osadené v zeleni
 • zvonkohra
 • pamätník na Nám. osloboditeľov
 • pamätník MMM
 • svah Šibená hora
 • rigoly a kanalizačné vpuste odvodňujúce zeleň
 • skleníky na Rastislavovej 79
 • kompostáreň Košice
 • záhrada Bernátovce
 • verejný cintorín a krematórium
 • pestuje okrasné stromy, kríky a kvety
 • realizuje geodetické zamerania pre spracovanie pasportizácie verejnej zelene
 • vykonáva projektovo-rozpočtovú a inžiniersko-investorskú činnosť na realizáciu a rekonštrukciu zelene
 • realizuje zber, nakladanie a zhodnocovanie odpadu (odpad zo záhrad, parkov, biologicky rozložiteľný odpad, drevný odpad z orezov a výrubov, lístie, tráva a pod.)
 • maloobchod a veľkoobchod s kvetmi, rastlinami a semenami
 • správa trhoviska, tržnice a príležitostných trhov

KOSIT

Spolupráca s firmou KOSIT sa vás bude týkať hlavne pri spoločných upratovaniach či čisteniach nelegálnych skládok. V kompetencii tejto inštitúce je odpratávanie odpadov z mesta, preto ich neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

KOMPETENCIE FIRMY KOSIT:

 • zber a odvoz komunálneho odpadu
 • zber a odvoz triedeného odpadu
 • poskytovanie kompostérov
 • prevádzka 5 zberných dvorov
 • celoročné upratovanie (umiestňovanie veľkokapacitných kontanjnerov)
 • prevádzka zariadenia na energetické využitie odpadov
 • prenájom kontajnerov a zber odpadov
 • preprava / zhodnotenie / zneškodnenie odpadov
 • zimná údržba komunikácií
 • prenájom chemických toaliet
 • komplexné legislatívne poradenstvo
 • zber jedlých olejov a tukov
 • zber elektroodpadu