Rozhovory

Trash Heroes (Košice)

Ako vaša organizácia mení Košice?

Pomáhame prírode – a tá pomáha ľuďom. Zaoberáme sa čistením prírody. Aktívne zbierame odpad a odvážame ho na zberný dvor. A samozrejme – snažíme sa motivovať ľudí cez sociálne siete a na našich pravidelných verejných akciách.

Aký máte štatút?

Občianske združenie.

V ktorej časti Košíc sú primárne sústredené vaše aktivity?

V celom Košickom kraji, ale jedného dňa pôjdeme kamkoľvek kam nás až bordel “zavedie”.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Vadilo mi množstvo odpadkov popri rieke Hornád u nás na sídlisku Nad jazerom. S kamarátom sme venčili psíka a už som sa nato nemohol viac pozerať. Pozbieral som zopár mechov odpadu a následne som v tom pocítil, niečo čo sám neviem opísať…

Ako dlho už fungujete?

Od roku 2020.

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať? Čo je pre vašu činnosť a aktivitu podporným faktorom?

Samozrejme rodina,moji členovia,fanúšikovia

Ako vás môžu občania nájsť / kontaktovať / zapojiť sa do tvojich aktivít?

Naše verejné akcie zverejňujeme vopred na našej FB stránke. Radi uvidíme každého. Zároveň nás môžu ľudia podporiť finančne alebo materiálne (mechy,rukavice atď.).

Prosím, na záver, zanechajte nejaký inšpiratívny odkaz obyvateľom a obyvateľkám Košíc, ktorí majú chuť meniť veci okolo seba i keď sú možno ešte len na začiatku a nevedia celkom ako na to. 

Učme sa celý život, lebo čo je v hlave,môžme použiť vždy a všade.

Mlynský náhon, o. z. (Košice)

Ako vy vaša organizácia mení Košice?

Obnovou zachovanej časti Mlynského náhonu a vrátením vody do jeho pôvodného koryta chceme vytvoriť hodnotný mestotvorný prvok a vyhľadávané oddychové miesto. Voda v meste a biokoridor: pozdĺž celého Mlynského náhonu chceme vytvoriť súvislý biokoridor s environmentálnymi a spoločenskými funkciami a prepojiť ho na ďalšiu zeleň a iné prvky súvisiace s vodou. Obnovou pôvodných potokov chceme priviesť viac vody do mesta a umožniť realizáciu environmentálnych projektov naviazaných na vodu.

Chceme tiež zabezpečiť účasť laickej a odbornej verejnosti na celom procese obnovy Mlynského náhonu, na definícii požiadaviek, pri výbere alternatívnych riešení a na kontrole pri realizácii jednotlivých etáp.

Aký máte štatút?

Občianske združenie

V ktorej časti Košíc sú primárne sústredené vaše aktivity?

Časti, cez ktoré preteká Mlynský náhon, vrátane zatrubneného úseku (Sever, Staré mesto) a otvorený úsek ústiaci do Hornádu, nazývaný Mlynský potok (Juh).

Čo viedlo k vzniku vašej iniciatívy?

V roku 2016 bol Mlynský náhon v žalostnom stave a Mesto Košice neverejne pripravovalo projekt jeho revitalizácie, ktorý neriešil jeho hlavné problémy – nízku hladinu, nízky prietok či jeho nesprávnu údržbu – ani podporu biodiverzity a celkovej atraktivity prostredia podľa súčasných štandardov. Keďže sa k našej aktivite pridalo viacero odborníkov z rôznych oblastí, náš názor na riešenie Mlynského náhonu dostával konkrétnu, odborne podloženú podobu. Postupne sme si uvedomili, že obnova zachovanej časti Mlynského náhona je iba prvým krokom k celkovej obnove vodného toku v pôvodnom koryte, ktorá je nevyhnutná.

Začali sme spoluprácu s občianskymi združeniami HUBa, Spolka a Ľudia a voda, ktoré sa zaoberajú urbanizmom a úlohami vody v meste. Vytvorením vlastného OZ sme sa mohli naplno sústrediť na presadzovanie špecifických cieľov a neskôr, v spolupráci s mestom, príprave urbanisticko-krajinárskej súťaže.

Ako dlho už fungujete?

Neformálne od 2016, ako občianske združenie od roku 2019.

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať? 

Motivujú nás doterajšie výsledky, ochota načúvať a spolupráca zo strany vedenia mesta a jeho pracovníkov. Podporujú nás bežní obyvatelia, susedia, ktorí vidia zmysel našej snahy. Niektorí slovne, niektorí dobrovoľníckou prácou, prípadne aj finančne. Vidíme rastúci záujem verejnosti o revitalizáciu Mlynského náhona a jeho okolia a o tvorbu kvalitných verejných priestorov. A v neposlednom rade to robíme pre naše presvedčenie, že renaturalizáciou vodného toku a jeho okolia podporíme biodiverzitu, čím sa vytvorí lepšie prostredie pre život v našom meste.

Chceli by ste obyvateľom Košíc, ktorí majú chuť meniť veci okolo seba i keď sú možno ešte len na začiatku zanechať nejaký inšpiratívny odkaz?

1.Veľa malých krokov pre naše okolie znamená veľký skok pre mesto.
2. Bez vody to nejde.

ETP Slovensko

Predstavte nám Vašu iniciatívu.

Mentorský program Schopné deti zastrešuje ETP Slovensko. V roku 2021 a 2022 sa mladí z programu okrem “klasického” mentoringu pustili aj do vlastných projektov. Zadaním bolo, čo by chceli zmeniť vo svojom okolí. Dobrovoľnícky s podporou mentorov aj pracovníkov z komunitných centier sa tejto úlohy skvele zhostili.

O aké projekty išlo?

Išlo o projekty, ktoré vznikli aj so zapojením miestnej komunity. V Starej Ľubovni sa deti a mladí za podpory našich kolegov rozhodli vytvoriť nové výsadby pred komunitným centrom, o ktoré sa starajú. Vo Veľkej Ide chceli oživiť fasádu komunitného centra, a tak v spolupráci s umelcami vznikla originálna komixová exteriérová maľba. Na Luníku sa zas mladí rozhodli zmeniť priestor dlhoročne zanedbaného miesta na oddychovú zónu, a tak prispieť aj k zlepšovaniu imidžu svojej štvrte.

Košice – Luník IX – oddychová zóna na Hrebendovej (obr 1,2)
Stará Lubovňa – Podsadek – záhony pri komunitnom centre (obr 3)
Veľká Ida – komixové maľby na komunitnom centre (obr 4,5)

Plánujete v takýchto projektoch pokračovať aj do budúcna?

Určite áno.Všetci zúčastnení – mladí aj dospelí – vďaka participácii v projektoch, dobrovoľníctvu a priamej skúsenosti pri tvorbe získali cenné skúsenosti a zručnosti do ďalšieho života – plánovanie, tímová práca, verejné vystupovanie aj nové priateľstvá a kontakty. 

Kto sa môže stať mentorom?

Mentorom sa môže stať dospelý, ktorý chce venovať dlhodobo svoj čas mladým ľuďom a sprevádzať ich pri štúdiu a v osobnostnom rozvoji. Podmienkou je minimálne stredná škola s maturitou a 2 roky prax práce s mládežou.

Ako vás môžu aktívni občania nájsť/ zapojiť sa do vašich aktivít?

Kontaktujte nás cez Facebook alebo mailom na etp@ke.etp.sk.

LiKE – Máme radi Košice!

Ako vaša organizácia mení Košice?

Máme predovšetkým dve hlavné zamerania. Prvá je, že organizujeme alebo spoluorganizujeme dobrovoľnícke aktivity (zbieranie odpadkov, pomoc pri drobnej rekonštrukcií detských ihrísk, úprava zelene, boj s inváznymi rastlinami) druhou je vypracovávanie analýz smerujúcich k návrhom na zlepšenie života v meste.

V ktorej časti Košíc sú primárne sústredené vaše aktivity?

Zameriavame sa na celé mesto.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Stretlo sa viacero ľudí ktorí pracovali samostatne na skrášlení verejného priestoru a dohodli sme sa, že bude efektívnejšie robiť to v skupine pod hlavičkou občianskeho združenia.

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať? 

Baví nás starať sa o verejný priestor – je to naše hobby. Najviac nám pomôžu šikovní ľudia, ktorí budú odhodlaní pomôcť.

Ako vás môžu občania nájsť/kontaktovať/zapojiť sa do tvojich aktivít?

Stačí nám napísať správu na sociálnych sieťach, my sa so záujemcom o pomoc stretneme a dohodneme na spolupráci.

Prosím, na záver, zanechajte nejaký inšpiratívny odkaz obyvateľom a obyvateľkám Košíc, ktorí majú chuť meniť veci okolo seba i keď sú možno ešte len na začiatku a nevedia celkom ako na to.

Aktivita voči verejnému priestoru má zmysel. Viem, že Košičania sú aktívni a chcú sa zapájať. Niekedy stačí málo a viete urobiť krásne veci.

Save nature by Čivas (Košice)

Čomu sa venuje vaša organizácia?

Likvidujeme čierne skládky v mestských častiach a taktiež pomáhame pri výsadbe stromov. Okrem toho sa angažujeme v rôznych dobrovoľníckych akciách.

V ktorej časti Košíc ste najaktívnejší?

Boli sme už skoro vo všetkých mestských častiach.

Koľko členov má vaša organizácia?

Viac než 15.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Príbeh je jednoduchý, vadilo nám, že všade kde sa pohnete nájdete smetie a čierne skládky odpadu.

Ako dlho už fungujete?

Od roku 2017 neformálne – ako jednotlivci a od roku 2020 ako občianske združenie.

Čo vám dáva energiu a pomáha vám vašich aktivitách vytrvať?

Vidíme, že aj našim pričinením sa začali meniť veci, mestské časti nás pozývajú na rôzne upratovacie akcie kde sa zbiera smetie a výsledky sú vynikajúce. Je to o tom aby ľuďom odpad v ich okolí vadil. Nechceme aby to brali ako samozrejmosť.

Prosím, na záver, zanechajte nejaký inšpiratívny odkaz obyvateľom a obyvateľkám Košíc, ktorí majú chuť meniť veci okolo seba i keď sú možno ešte len na začiatku a nevedia celkom ako na to.

To je individuálne každý má svoju hlavu a svoje plány. Hlavne je prejsť si tým začiatkom, ktorý je vždy ťažký a vytrvať. Nenechať sa ničím odradiť.

Klub (Košice)

Ako vy alebo vaša organizácia meníte Košice?

Momentálne nefungujeme. Predtým sme fungovali v opustenej budove v centre Košíc, ktorej sme vdýchli nový život a organizovali rôzne aktivity. Niektoré z nich sa síce snažíme čiastočne robiť aj dnes, no len minimálne. Prinášali sme priestor kde sa môžu ľudia realizovať, vyskúšať si urobiť výstavu, workshop alebo inú komunitnú aktivitu. Tvorili sme zázemie pre aktivizmus a angažovanú komunitu. Stále sa však snažíme sa rozvíjať občiansku spoločnosť a aktívne komunity v meste.

Aký máte štatút?

Neformálne organizácia.

V ktorej časti Košíc sú primárne sústredené vaše aktivity?

Centrum mesta, rómske osady, Luník 9.

Koľko členov má vaša organizácia?

Mení sa to. Jadro do 5 členov, širšia komunita aj cez 50.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Absencia projektov “zdola”, absencia angažovaných centier, snaha priniesť iný prístup a pohľad na organizovanie (sa).

Ako dlho už fungujete? Od ktorého roku?

Od roku 2014.

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať?

Ľudia, ktorí dobrovoľne venujú svoj čas, energiu a občas finančný príspevok.

Prosím, na záver, zanechajte nejaký inšpiratívny odkaz obyvateľom a obyvateľkám Košíc, ktorí majú chuť meniť veci okolo seba i keď sú možno ešte len na začiatku a nevedia celkom ako na to.

Ak neskúsiš, nevieš. Ak to nevýjde, skús zas. Raz sa to podarí a medzičasom máš aspoň dobrý pocit, že skúšaš.

Stromy v meste (Sečovce)

Ako vy alebo vaša organizácia meníte vaše mesto?

Vysádzame stromy v Sečovciach. Dávame možnosť obyvateľom zakúpiť si vlastný strom, ktorý potom spoločne vysadíme. Chceme do mesta vniesť zeleň a vytvoriť krásne prostredie pre ďalšie generácie. Vďaka spoločným akciám sa zas môžeme navzájom spoznať.

Aký máte štatút?

Neformálne zoskupenie – občianska iniciatíva.

Koľko členov má vaša organizácia?

Do päť ľudí.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Myšlienka mať viac stromov v meste. Je tu horúco, mamičky nemajú kam s deťmi. Keď sa prejdete po meste v lete, je to hotové peklo.

Ako dlho už fungujete?

Od roku 2019.

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať?

Organizácia – 3 zakladatelia s myšlienkou, dobrovoľníci, darcovia – jednotlivci i firmy, organizácie – neziskovky z mesta, ktoré spolu s členmi pomáhali s organizáciou výsadby. Zastavil nás COVID, ale chceme pokračovať, máme ešte financie na ďalšie stromy, ozývajú sa rodáci zo zahraničia, že tu chcú mať vlastné stromy, na ktoré pošlú peniažky, mi ich vysadíme s ich tabuľkou a oni po čase keď navštívia rodisko budú môcť navštíviť aj svoj strom. Podpora dobrovoľníkov je veľmi dôležitá, ľudí, ktorým záleží na našom meste a zeleni – neziskovky s deťmi, firmy s ich darmi a pomocou – vysádzanie, stroje, náradie, polievanie, kontrola stromov…celé toto spoločenstvo, ktoré vzniklo sa navzájom drží a podporuje.

Komunitná záhrada KoZa v Háji (Bratislava)

Ako vy alebo vaša organizácia meníte mesto?

Hlavným cieľom nášho projektu je revitalizácia nevyužívaného priestoru schátraných pieskovísk na Hrobákovej ulici a vybudovanie fungujúcej komunitnej záhrady, t.j. priestoru na pestovanie rôznych druhov rastlín – okrasných (kríky a kvety) a úžitkových (zelenina, ovocné kríky, bylinky) – využívajúc prvky permakultúry. Neoddeliteľnou súčasťou záhrady je komunitné kompostovisko (kde sú zapojení aj susedia, ktorí nie sú členmi našej KoZa) a tiež komunitný priestor na utužovanie viacgeneračných susedských vzťahov (seniori z okolitých bytoviek a deti z okolia). Zorganizovali sme aj niekoľko workshopov pre verejnosť na rôzne eko-témy, ako aj tvorivé dielničky pre deti. Snažíme sa tak šíriť povedomie o dôležitých témach a tiež prilákať susedov do našej záhradky s cieľom budovať širšiu sídliskovú komunitu.

Aký máte štatút?

Občianske združenie.

V ktorom meste sú primárne sústredené vaše aktivity?

Bratislava, mestská časť Petržalka.

Koľko členov má vaša organizácia?

Viac než 15.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Potreba komunity a záujem pestovať plodiny, ktoré sa nedajú vypestovať v panelákových bytoch či na balkónoch, ako aj záujem o kompostovanie bioodpadu, ktorý tvorí väčšinu odpadu domácností, vyústili do zadefinovania riešenia v podobe projektu komunitnej záhrady. Sme rodiny z Hrobákovej ulice a okolia s túžbou po spoločnom priestore, kde by sme sa mohli realizovať a schádzať s priateľmi a susedmi. V marci 2018 sme za týmto účelom založili občianske združenie KoZa v Háji (t.j. Komunitná Záhrada v Starom Háji) a následne v roku 2019 získali všetky potrebné povolenia od Magistrátu a Miestneho úradu petržalka.

Ako dlho už fungujete? Od ktorého roku?

Od roku 2018.

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať?

Vízia krásneho zeleného a funkčného verejného priestoru medzi našimi panelákmi, priestoru každý deň plného života; pozitívna spätná väzba od susedov a náhodných okoloidúcich; obrovský nárast priateľstiev medzi deťmi našej komunity (keďže majú zrazu super priestor na trávenie voľného času a spoločné hry); návštevy seniorov z okolia, ktorí sa vyhrievajú na slniečku na našich lavičkách a delia sa s nami o cenné rady; spoločné komunitné akcie (brigády, grilovačky či rôzne workshopy). Naše susedské vzťahy sa prehĺbili, funguje medzi nami “zóna bez peňazí”, delíme sa o úrodu či dávame kolovať hračky a oblečenie, polievame si záhony ale aj bytové kvety počas dovoleniek a neváhame sa navzájom žiadať o pomoc – toto je rozmer komunity, ktorý je na nezaplatenie.

Ako vás môžu občania nájsť / kontaktovať / zapojiť sa do tvojich aktivít?

Na našej FB stránke sa snažíme priebežne deliť o novinky v našej záhradke a tiež sem dávame pozvánky na naše podujatia pre verejnosť. Občania nás teda môžu kontaktovať správou cez FB prípadne mailom. Môžu sa aj rovno prísť pokochať našou záhradkou, keďže nie je oplotená. A ak sa tam stretneme, tak nás smelo môžu osloviť a radi ich prevedieme záhradkou a vysvetlíme naše fungovanie. Bohužiaľ momentálne nemáme voľné záhony (máme čakaciu listinu), no stále je možné zapojiť sa s nami do kompostovania.

OZ Susedia na dvore (Bratislava)

Ako vy alebo vaša organizácia meníte vaše mesto?

Naše krédo znie – Spoznaj svojho suseda. Prostredníctvom kultúrnych podujatí v našom susedstve prepájame ľudí a pomáhame medzi nimi vytvárať vzťahy.

Aký máte štatút?

Občianske združenie.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Chlad a mestská anonymita. A tiež krásny dvor, ktorý máme pod oknami.

Ako dlho už fungujete? Od ktorého roku?

Od roku 2011.

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať?

Záujem a spätná väzba ľudí, ktorí žijú v okolí. Tiež chuť organizácií zo štvrte s nami spolupracovať (OZ Vagus – ľudia bez domova, Staromestká knižnica, Aspekt atď.)

Strom darom (Nové Zámky)

Ako vaša organizácia mení Nové Zámky?

Iniciatíva Strom Darom si kladie za cieľ chrániť zeleň verejných priestorov mesta Nové Zámky a podnietiť k tomu aj jej obyvateľov. Myslíme si, že cestou je priama participácia občanov na projekte. Projekt, kde sú obyvatelia nielen konečnými užívateľmi priestoru, ale aj jeho aktívnymi spolutvorcami pod dohľadom odborníkov. Obyvatelia sú darcami stromov, ktoré sme spoločne sadili v parku, ktorý bol dlho nevyužívaným rozľahlými priestorom CMZ mesta Nové Zámky. Okrem výsadby stromov sa nám s dobrovoľníkmi podarilo vysadiť rozsiahle trvalkového záhony, živý plot z tisu pozdĺž hranice parku a zrealizovať 6 unikátnych lavičiek z gabionových košov. Tento rok v júni sme sa zapojili prezentáciou parku do víkendu otvorených parkov a záhrad, čo malo pozitívny ohlas medzi obyvateľmi mesta.

Aký máte štatút? 

Neformálne zoskupenie využívajúce existujúce o.z. s iným názvom pri získavaní grantov.

Koľko členov má vaša organizácia?

Do 15 ľudí.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Mesto Nové Zámky, podobne ako niektoré ďalšie mestá na Slovensku v roku 2013 začalo nerozumne rozpredávať mestské pozemky za účelom výstavby. V krátkom čase tak prišli obyvatelia mesta o rozsiahle plochy zelene v sídle, ktoré mali slúžiť rekreácii, športu miestnej komunity a k zlepšovaniu mikroklímy. Hľadali sme spôsob ako zastaviť tento trend. Formou darcovstva stromu ako symbol ochrany prírody sme sa snažili v obyvateľoch vytvoriť puto ku konkrétnemu priestoru mesta. Aktivity začali premenou zanedbanej rozľahlej zelenej plochy v roku 2017. Počas výsadby v roku 2018 sme objavili a odkryli historickú cestu / Mlynská ulica/ so žulovou dlažbou. Odkryli sme časť histórie, ktorá sa stala miestotvorným prvkom v parku.

Kedy ste vznikli?

V roku 2017.

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať?

Projekt vznikol a pretrváva vďaka našej túžbe žiť v lepšom meste. Najväčšiu oporu máme sami v sebe ako komunita, ktorá sa vybudovala okolo projektu. Vďaka entuziazmu a podobným hodnotám dokážeme spoločne pretvárať nefunkčné verejné priestory mesta. Odbornosť do projektu prinášajú 2 krajinné architektky. Finančné zdroje získavame prevažne z darov obyvateľov, grantov a dotácií, materiálne nás podporuje aj niekoľko sponzorov. Napriek prekážkam, s ktorými sa stretávame, veríme, že naša práca prináša blaho pre spoločnosť.

Stará jedáleň, o.z. (Bratislava)

Ako vy alebo vaša organizácia meníte Bratislavu?

OZ Stará jedáleň bola založená, aby na sídlisku Krasňany v Rači vzniklo unikátne komunitné, voľnočasové a kultúrne centrum a tiež miesto pre staršie deti a mladých ľudí založené na nízkoprahových princípoch. Poskytuje bezpečný a otvorený priestor na trávenie voľného času pre staršie deti a mladých ľudí a tiež kvalifikovanú podporu v záťažových životných situáciách. OZ Stará Jedáleň založili 4 rodičia a 3 občianske združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú a majú za sebou viac ako 20 rokov skúseností. Zakladateľmi OZ Stará Jedáleň a zároveň partnermi projektu sú Rodinné centrum Ráčik, OZ Mládež ulice, hudobný klub Fusion Rača a viacerí aktívni občania a rodičia.

V ktorom meste sú primárne sústredené vaše aktivity?

Bratislava – Rača, sídlisko Krasňany, Pekná cesta 4/A

Koľko členov má vaša organizácia?

Do 15 ľudí.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Na našom sídlisku dlho chátrala budova bývalej školskej jedálne. Svetlá, vzdušná a priestranná budova, ktorej bola škoda. Zároveň nám chýbal priestor, kde by sa naše staršie deti mohli rozvíjať a tráviť voľný čas. Všetky komunitné projekty v Krasňanoch už praskali vo švíkoch. My, obyčajní ľudia zo sídliska, sme spojili sily. Získali sme priestor do dlhodobého prenájmu. Ruinu, ktorej zo strechy rástli stromy, sme za peniaze z grantov premenili na multifunkčnú sálu, nízkoprahový klub pre mládež, komunitnú kuchyňu a priestory na konanie menších akcií. Dokázali sme to aj vďaka partnerom, ktorí nás podporujú v našich projektoch a vďaka podpore od mnohých ľudí z našej komunity, ktorí pomáhajú príspevkami, dobrovoľníckou prácou alebo aj povzbudením. Všetku prácu robíme po večeroch, vo voľnom čase a bez nároku na odmenu.

Ako dlho už fungujete? Od ktorého roku?

2016 založenie, 2020 ukončenie rekonštrukcie a otvorenie centra.

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať?

Okrem veľkorysých darov od našich donorov, nadácii a spoločensky zodpovedných podnikateľov sme to dokázali aj vďaka našim blízkym, ktorí nás podporujú v našich projektoch a vďaka podpore od mnohých ľudí z našej komunity, ktorí pomáhajú príspevkami, dobrovoľníckou prácou alebo aj povzbudením. Všetku prácu robíme po večeroch, vo voľnom čase a bez nároku na odmenu.

Cyklokoalícia (Košice)

Ako mení vaša organizácia Košice?

Cyklokoalícia Košice je združenie aktívnych ľudí, ktorí usilujú o zlepšenie podmienok pre pešiu a cyklistickú dopravy v Košiciach. Sme členom OZ Cyklokoalícia.

Aký máte štatút?

Občianske združenie so sídlom (základňa) v Bratislave.

V ktorej časti Košíc sú primárne sústredené vaše aktivity?

Intervilán mesta Košice.

Koľko členov má vaša organizácia?

Menej ako 5.

Čo vás k vašej iniciatíve viedlo na začiatku?

Dlhodobá nespokojnosť s verejným priestorom, ignorovaním potrieb peších a nebezpečný rozvoj, ak nejaký, v našom meste pre ľudí na bicykloch v porovnaní so zahraničím či inými mesta na Slovensku.

Ako dlho už fungujete? Od ktorého roku?

Od roku 2019

Čo alebo kto vám pomáha vo vašich aktivitách vytrvať?

Túžba zvyšovať bezpečnosť a komfort pre peších a ľudí na bicykli. Chuť meniť mesto ku udržateľnému. Ochota verejnosti v našich rovnakých cieľoch.

Ako vás môžu občania nájsť / kontaktovať / zapojiť sa do vašich aktivít?

Kedykoľvek online, cez vyššie spomenutú FB stránku alebo na email. Kedykoľvek na konci alebo počas našich pravidelne organizovaných udalostí v meste fyzicky. Kedykoľvek keď nás stretnú na bicykli v meste.

Prosím, na záver, zanechajte nejaký inšpiratívny odkaz obyvateľom a obyvateľkám Košíc, ktorí majú chuť meniť veci okolo seba i keď sú možno ešte len na začiatku a nevedia celkom ako na to.

Vnímajte citlivo potreby seba a iných vo verejnom priestore a nebojte sa písať – či už FB správy alebo veľa emailov na všetky možné miesta, ktoré považujete za relevantné. Je dôležitejšie začať iniciatívu pre lepšiu zmenu aj chybne, než ju nezačať zo strachu vôbec.